سلطة مقالي بالخطوات وصفه عمل سلطة مقالي طريقة عمل وصفة شهية

<a href=

سلطة مقالي بالخطوات وصفه عمل سلطة مقالي طريقة عمل وصفة شهية" width="258" height="217" /> سلطة مقالي بالخطوات وصفه عمل سلطة مقالي طريقة عمل وصفة شهية

المقادير:
-خس مقطع رفيع .
-خيار شرائح .
-بطاطا مكعبات مقلى .
-بادنجان مكعبات مقلى .
-حمص حب .
-ذرة .
الصلصة :
-روب، ثوم .
الطريقة:
1.تصف المقادير بالتتالى ويرش فوقها سماق وبقدونس مفروم.
2.تصب فوقها الصلصة .
اول طبقه، خس مقطع، بندورة مقطعه مكعبات، بنرش رشة ملح وعصرة ليمون عليهم. تاني طبقه، بطاطا مقطعه مكعبات مقليه، بيتنجان مقطع مكعبات ومقلي.

طبقه تالته، خبز مقلي مقطع.

طبقه رابعه، 3 علب لبن زبادي تقريبا نص كيلو اكتر شوي مع 3 ملاعق طحينه و2 معلقة ليمون كبيره و4 فصوص

توم مهروسين وملح بنخلطهم منيح وبنحطهم على الوجه.

بنزين بالمكسرات والبقدونس والف صحه وهنا.

سلطة مقالي بالخطوات وصفه عمل سلطة مقالي طريقة عمل وصفة شهية

Fryers authority, the work of my article, How pans authority other way

Ingredients
:

-khos High clip.
-khiar Slices.
-btata Fried cubes.
-badngan Cubes fried.
-ahmass Love.
-dhirh.

Sauce:

-rob, Garlic.

METHODS:

1.tcef Ingredients respectively above and sprinkle chopped parsley and sumac.

2.tsb above the sauce.
 

First layer, clip lettuce, tomato diced, Bnrh a pinch of salt and squeeze lemon on them. 

Tani layer, cross-section fried potato cubes, cubes and saute Batngan clip. 

Rep Power layer, fried bread clip. 

Fourth layer 0.3 cans yogurt almost a kilo text Aktar Shui with 3 tablespoons, 2 or plain hung a

lemon and 4 large cloves and salt Tom Mhrusan Bnkhalthm Minih and Bnahthm on the face.

Petrol nuts, parsley and a thousand correctness here.

Fryers autorité, le travail de mon article, Comment casseroles autorité autre façon

Ingrédients:

-khos haut clip.

Tranches -khiar.

-btata cubes frit.

Cubes -badngan frits.

Amour -ahmass.

-dhirh.

sauce:

-Rob, ail.

METHODES:

1.tcef Ingrédients respectivement au-dessus et saupoudrer de persil haché et le sumac.

2.tsb dessus de la sauce.
 

La première couche, pince de laitue, de tomates en dés, BNRH une pincée de sel et presser le citron

sur eux.

couche Tani, coupe frite cubes de pommes de terre, des cubes et clip sauter de Batngan.

couche d’alimentation Rep, clip pain frit.

Quatrième couche de 0,3 canettes de yogourt presque un texte kilo Aktar Shui avec 3 cuillères à

soupe, 2 ou plaine accroché un citron et 4 grosses gousses et le sel Tom Mhrusan Bnkhalthm Minih et

Bnahthm sur le visage.

écrous à essence, le persil et une exactitude mille ici.

تعرفي على المزيد من الوصفات